Ετικέτα: ΕΛΛΑΔΑ

ÅðáíÝíáñîç ìáèçìÜôùí óôï 6ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÃëõöÜäáò, ôçí ÄåõôÝñá 11 Éáíïõáñßïõ 2021. Ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñéåò ôçò ÃåíéêÞò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò åðéóôñÝöïõí óôá èñáíßá ôïõò ìåôÜ áðü ìßá äßìçíç äéáêïðÞ, åîáéôßáò ôùí åðéäçìéïëïãéêþí äåäïìÝíùí áðï ôçí ðáíäçìßá ôïõ êïñïíïúïý ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí óôçí åðéêñÜôåéá áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κλείνουν σχολεία στις ΗΠΑ – Γέμισαν τα παιδιατρικά Νοσοκομεία! SOS από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία – Δύσκολο να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά από τον Δεκέμβριο και μετά!

Η μετάλλαξη Δέλτα που “χτυπάει” περισσότερο τους νέους και προκαλεί βαριά νόσηση, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Με ανεμβολίαστα παιδιά είναι ...

Page 1 of 7 1 2 7